HOME
Facebook
Twitter
Youtube
Seperator
telefoon: (0545) 47 67 27
info@sportfederatieberkelland.nl
Header

Over SFB

Missie en visie

Meer Berkellanders sportief actief!

De sportdeelname in Berkelland ligt hoger dan het landelijk gemiddelde en dat willen wij graag zo houden, zo niet zelfs verbeteren. Want sport is belangrijk voor de gehele maatschappij. Mensen die sporten, voelen zich fysiek vaak beter en zijn minder vaak ziek. Sport is sociaal, je ontmoet er anderen en sport heeft invloed op fitheid en gezondheid. Nu bewegingsarmoede en overgewicht een grote bedreiging voor de volksgezondheid blijken, wordt de maatschappelijk rol van sportverenigingen alleen maar groter. De sportclub kan een bijdrage leveren aan o.a. integratie van inactieve ouderen, activering van hangjongeren en naschoolse opvang.

Ondersteuning aan clubs en vrijwilligers!

Samen sporten is leuk, geeft sociale binding en kweekt saamhorigheidsgevoel. Sportverenigingen hebben een niet te onderschatten sociale functie die in de toekomst zal gaan toenemen. Het besturen van een sportvereniging wordt steeds complexer. Vrijwilligers zijn moeilijker te vinden en te behouden. Veranderende en toenemende regelgeving alleen al is voldoende om af te haken. De SFB wil sportverenigingen laagdrempelig houden en goed laten (blijven) functioneren en samen werken aan hun toekomstbestendigheid. 

Samenwerken met onderwijs, opvang en zorg en welzijn organisaties!

Met vrijwel alle basisscholen, het voortgezet onderwijs en enkele organisaties voor naschoolse opvang werken we aan een sportief klimaat in Berkelland. Hierbij staat zoveel mogelijk de sportvereniging centraal. We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren met zoveel mogelijk sporten kunnen kennismaken tijdens en na school. Dit doen we in onze brede netwerk van onderwijs & sport. Als intermediair tussen verenigingen en gemeente wil de SFB blijven meedenken en gevraagd en ongevraagd adviseren over gemeentelijk sportbeleid.
Sport kan een bijdrage leveren aan verschillende zorg en (re) integratietrajecten. Succesvolle lokale sport- en beweegprogramma’s worden aangeboden als oplossing voor sociale vraagstukken. De SFB staat open voor nieuwe verbindingen tussen sport(verenigingen) enerzijds en zorg en welzijn anderzijds.

De organisatie

De Sport Federatie Berkelland is een onafhankelijke stichting opgericht in 2007 door de vier lokale sportfederaties uit Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo.
De SFB wordt geleid door een bestuur dat verantwoording aflegt aan de Vereniging Sportkoepel Berkelland die is opgericht op 21 november 2016.

Het bestuur heeft dagelijkse verantwoordelijkheid gedelegeerd aan het beroepsteam, bestaand uit een teamleider, 11 buurtsportcoaches en een administratieve kracht. Alle communicatie verloopt via het beroepsteam.

Alle Berkellandse sportverenigingen kunnen lid worden van de Sport Federatie Berkelland. De belangrijkste taak van de clubs is het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de SFB en het houden van toezicht op het functioneren ervan.

Lidmaatschap

De leden van de SFB hebben een directe invloed van sportverenigingen op het beleid van de stichting SFB. Berkellandse sportverenigingen die lid zijn van een sportbond / overkoepeling kunnen lid worden van de sportkoepel. Hiervoor betalen verenigingen een contributie die afhankelijk is van het aantal leden van de club (€50-€500 per jaar).

Het lidmaatschap geeft recht op:

  • deelname aan thema-avonden / gebruik van de vraagbaak
  • (deel) verenigingsscan of SWOT analyse 1x per 3 jaren
  • 3 uren verenigingsadvies en –ondersteuning (daarna €15 per uur)
  • deelname aan sporttakoverleg of nieuwe verbindingen
  • advisering- en ondersteuning bij sportstimuleringsprojecten
  • ondersteuning samenwerking sport & onderwijs / zorg / welzijn
  • voorrang deelname bij SFB activiteiten
  • plaatsing gegevens op website SFB

Om lid te kunnen worden van de SFB vragen wij het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te retourneren via info@sportfederatieberkelland.nl. Het aanmeldingsformulier is hier te downloaden.

Bestuur SFB 

Michel Stoverink (voorzitter)
Herbert Wensink (secretaris)
Stefan Ormel (penningmeester)
Jan Zappeij

Het bestuur is op zoek naar 1-2 nieuwe bestuursleden. Klik hier voor meer informatie. 

Contact

Alle contacten lopen zoveel mogelijk via het beroepsteam van de SFB (0545-476727 of info@sportfederatieberkelland.nl). Wilt u contact opnemen met het bestuur neem dan contact op met de Michel Stoverink – michel@sportwijzer.com