Missie en visie

Meer Berkellanders sportief actief

De sportdeelname in Berkelland ligt hoger dan het landelijk gemiddelde en dat willen wij graag zo houden, zo niet zelfs verbeteren. Want sport is belangrijk voor de gehele maatschappij. Mensen die sporten, voelen zich fysiek vaak beter en zijn minder vaak ziek. Sport is sociaal, je ontmoet er anderen en sport heeft invloed op fitheid en gezondheid. Een aantal groepen blijft achter in sportdeelname zoals mensen met een beperking of een chronische ziekte, een lage SES of mensen met een migratieachtergrond. Het belang van deelname is voor deze groepen nog groter vanwege de positieve effecten op gezondheid en het opdoen van sociale contacten. We willen dat iedereen met plezier mee kan doen met sport en bewegen, zich welkom en geaccepteerd voelt en eigen sportkeuzes kan maken.

Toekomstbestendige sportverenigingen

Berkelland kent een bloeiend verenigingsleven. Ruim een derde deel van de inwoners is lid van een sportvereniging en één op de vier leden zet zich in als vrijwilliger. De sportverenigingen in Berkelland staan voor andere uitdagingen dan 10 jaar geleden. De belasting van vrijwilligers neemt toe en door ontgroening ontstaat een terugloop in (jeugd)leden. Meer dan de helft van de clubs geeft aan dat zij moeite heeft met het vinden van kader voor structurele taken. Naast het aanbieden van sport als hoofdactiviteit worden sportverenigingen geconfronteerd met de vraag om andere maatschappelijke taken op zich te nemen, nieuwe doelgroepen te bedienen en hun primaire proces daarop in te richten.

De SFB wil sportverenigingen laagdrempelig houden en goed laten (blijven) functioneren en samen werken aan hun toekomstbestendigheid. Sturen op meer samenwerking tussen verenigingen staat centraal maar ook maatschappelijk ondernemerschap, groei van het kader en innovatie van het aanbod. We brengen clubs rondom accommodaties, in kleine kernen of binnen dezelfde tak van sport samen. Ondersteuning aan trainers/coaches mede in het kader van het stimuleren van een positief sportklimaat is hierin een belangrijk onderdeel.

Samenwerken met onderwijs, opvang en zorg- en welzijnorganisaties

Met vrijwel alle basisscholen, het voortgezet onderwijs en enkele organisaties voor naschoolse opvang werken we aan een sportief klimaat in Berkelland. Hierbij staat de sportvereniging centraal. We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren met zoveel mogelijk sporten kunnen kennismaken tijdens en na school. Dit doen we in ons brede netwerk van onderwijs & sport.

Sport kan een bijdrage leveren aan verschillende zorg en (re) integratietrajecten. Het belang van meer bewegen is inmiddels onderbouwd voor vele aandoeningen en beperkingen. Maar in de dagelijkse praktijk blijkt dat juist voor genoemde groepen bewegen niet vanzelfsprekend is en dat een aanbeveling niet zomaar effect heeft. Samen met de clubs willen we inzetten op uitbreiding van hun aanbod voor nieuwe doelgroepen en vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen.

Organisatie

De Sport Federatie Berkelland is een stichting opgericht in 2007 door de vier lokale sportfederaties uit Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo. De SFB wordt geleid door een bestuur dat verantwoording aflegt aan de aangesloten sportverenigingen. Het bestuur heeft dagelijkse verantwoordelijkheid gedelegeerd aan het beroepsteam, bestaand uit een teamleider, 12 buurtsportcoaches /combinatiefunctionarissen en een administratieve kracht. Alle communicatie en dagelijkse uitvoering verloopt via het beroepsteam.

Lidmaatschap

Alle Berkellandse sportverenigingen en andere non profit sportorganisaties of stichtingen kunnen lid worden van de Sport Federatie Berkelland. Hiervoor betalen zij een contributie die afhankelijk is van het aantal leden van de club (€50-€500 per jaar). Het lidmaatschap geeft recht op: deelname aan informatiebijeenkomsten, gebruik van de vraagbaak, verenigingsscan of SWOT analyse 1x per 3 jaren, 3 uren verenigingsadvies (daarna €15 per uur), deelname aan sporttakoverleg of -parkoverleg, ondersteuning samenwerking sport & onderwijs / zorg / welzijn en plaatsing logo op de SFB website. Om lid te worden vragen wij een aanmeldingsformulier in te vullen en te retourneren via info@sportfederatieberkelland.nl. Het aanmeldingsformulier is hier te downloaden.

Bestuur

Het bestuur bestaat sinds de benoeming van drie nieuwe bestuursleden op de ALV van 30 mei j.l. uit Peter Brugman (voorzitter), Herbert Wensink (secretaris), Stefan Ormel (penningmeester) en de algemene bestuursleden Ankie Droppers, Gerard Otten, Michel Stoverink en Ronald Treijtel. Wilt u rechtstreeks in contact treden met het bestuur, stuur dan een email naar bestuur@sportfederatieberkelland.nl  Contacten lopen zoveel mogelijk via het beroepsteam van de SFB: 0545-476727 of info@sportfederatieberkelland.nl.

Nieuws

Jeugd-jongerenVerenigingen
NieuwsVerenigingen