Op 1 oktober is de regeling transformatiefonds sportverenigingen open gegaan. Dit biedt sportverenigingen in Berkelland de mogelijkheid om de (door)ontwikkeling te maken naar toekomstbestendige vrijwilligersorganisaties. Met deze subsidieregeling wil de gemeente Berkelland verenigingen stimuleren na te denken over de toekomst en bredere samenwerkingsverbanden helpen tot stand te brengen. Verenigingen kunnen tot en met 31 december individueel of gezamenlijk een plan indienen waarmee de toekomstbestendigheid nadrukkelijk wordt verbeterd.

Veel variatie in aanvragen

Tijdens de door de SFB georganiseerde webinar eind juni hadden nog weinig clubs mede vanwege de corona lockdown concrete ideeën. Nu half december zijn er inmiddels al 10 aanvragen goedgekeurd en nog enkele andere in behandeling. De aanvragen zijn goed verdeeld over de gemeente Berkelland. Alle grote kernen en ook enkele kleine kernen zijn vertegenwoordigd. Ook behoren kleine en grote verenigingen en verschillende sporttakken tot de aanvragers. Een mooie spreiding over Berkelland.

Vanuit de Sport Federatie Berkelland zijn we bij de helft van de aanvragen in mindere of meerdere mate betrokken geweest. Soms ging het alleen om meelezen en geven van feedback op zelfstandig ontwikkelde aanvragen. Bij enkele aanvragen hebben we het aanvraagtraject geheel begeleid en zijn onze buurtsportcoaches gevraagd om een aandeel te hebben in de uitvoering.

Alle aanvragen bij ons bekend zijn mooie en goede plannen waarmee clubs hun toekomstbestendigheid gaan versterken. De inhoud varieert van de aanleg van een nieuw kunstgras sportveldje, de realisatie van beachvelden tot het organiseren van een dagbesteding of bedrijfssport en meer onderlinge samenwerking van clubs op een sportpark ter verbetering van de multifunctionaliteit. Ook het insluiten van nieuwe doelgroepen met een grote afstand tot bewegen die nu nog geen lid zijn, is meerdere malen opgenomen in de aanvragen, kortom zeer uiteenlopend.

Vanaf 1 januari aan de slag met open clubs en vitale sportparken

De gemeente Berkelland doet enorm haar best om alle aanvragen zo goed en snel mogelijk te beoordelen en af te handelen. De doorlooptijd is relatief kort en per 1 januari a.s. kunnen verschillende clubs al aan de slag. Helaas beperken coronamaatregelen de opstart van veel initiatieven nog, maar laten we hopen dat dit in het voorjaar wel mogelijk wordt. Hoe dan ook is het een uitdaging voor clubs om met al het nu aanwezige enthousiasme van bestuur, commissies, actieve leden en betrokkenen de plannen te realiseren zodat ook na het 1e uitvoeringsjaar de continuïteit is gegarandeerd.

Het ontwikkelen van een open club of vitaal sportpark vraagt van clubs een andere mindset. De club wordt meer ondernemend, richt zich op een langetermijnvisie en staat de club daarom nooit stil.  Clubs moeten meer vraag- en buurtgericht denken en steeds opnieuw inspelen op behoeften. Een open club zorgt voor meer betrokkenheid van en een betere relatie met de eigen leden, betrokkenen (ouders, toeschouwers, vrijwilligers), buurt, gemeente en andere stakeholders. Dit leidt tot ledenbinding (behoud/groei), meer reuring op de club en continuïteit van het bestaansrecht. Een open club is een ontmoetingsplek waar voor iedereen de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid wordt gecreëerd.

Het sportlandschap in Berkelland gaat de komende jaren veranderen. Als alle aanvragen gerealiseerd worden, hebben we over enkele jaren op meerdere plekken in Berkelland bruisende multifunctionele accommodaties/parken die bij wijze van spreken 24-7 open zijn, waar nieuwe doelgroepen aan het sporten zijn onder leiding van kwalitatief goed kader.

Gemeente en clubs trekken samen op

Zoals het er nu uitziet gaat het budget van 200.000 euro overschreven worden. En de doorontwikkeling houdt ook niet op na het 1e uitvoeringsjaar. Onze wethouder sport heeft eerder aangegeven zich sterk te willen maken voor uitbreiding van het budget als dit niet toereikend zou zijn. Tevens kunnen clubs en gemeente samen op zoek naar andere kanalen om de ingezette ontwikkelingen te blijven faciliteren. Het verenigingsleven levert nog steeds een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en sociale cohesie binnen de Berkellandse samenleving en de gezondheid van inwoners en tegelijkertijd zien we dat door diverse factoren de organisatie- en financiële kracht van verenigingen onder druk staat. Samen optrekken blijft dus belangrijk.