Wie is volgens u de meest sportieve politieke partij in Berkelland?

Hieronder zijn de sportparagrafen van de 8 Berkellandse partijen onder elkaar gezet. In enkele programma’s zien we de door ons in september aangedragen speerpunten terugkomen. Wij concluderen dat er op 16 maart echt iets te kiezen is op sportgebied. Achtereenvolgens de sportparagrafen van: CDA, Gemeentebelangen, D’66, VVD, PvdA, GroenLinks, Ondernemend Berkelland en Berkellandse Burgerpartij.

 

Lijst 1 CDA: Een goed sportklimaat voor iedereen toegankelijk

 WIL EEN GOED SPORTKLIMAAT, VOOR

 • Aanleg van toegankelijke beweegtuinen in de openbare ruimte.
 • Een ‘verbindingsroute’ tussen beweegtuinen voor recreatief gebruik. Denk aan hardlopers en fietsers, maar ook aan vakantiegangers.
 • Een passende sportzaal voor elke kern, klein en groot!
 • Investeren in functionele en duurzame sportaccommodaties, zowel binnen als buiten.
 • Sportfederatie Berkelland als intermediair en verenigingsondersteuner.
 • Combicoaches koppelen aan resultaten die we willen bereiken met onze inwoners.
 • Behoud van schoolzwemmen vanaf groep 4.
 • Vast aanspreekpunt binnen de gemeente en jaarlijkse gesprekken met verenigingen en organisaties ten behoeve van preventie en toekomstbestendigheid.
 • Berkelland Doet Mee; een vaste week in het jaar die binnen Berkelland geheel in het teken staat van sporten en gezondheid. Dit in samenwerking met onder meer de sportverenigingen en sportscholen.
 • Cool 2B Fit; kinderen van groep 6 doen mee aan fitheidstesten. Wanneer fitheid een onbezorgde en gezonde toekomst in de weg gaat staan, nodigen we in samenwerking met de GGD de kinderen uit voor Cool 2B Fit. Dit is een bewezen effectief traject voor langere termijn waarin veel aandacht is voor beweging en voeding. Zo werken we aan preventie van overgewicht.
 • Werken aan toekomstbestendige verenigingen vanuit Open Club gedachte.
 • Vitale Sportparken door ontwikkelen en anticiperen op toekomstige sporttrends, zoals bootcamp, padel, beachsporten, survival, etc.
 • Praktische invulling van het Berkellands Sportakkoord, zodat verenigingen met gerust hart naar de toekomst kunnen kijken. Verenigingen moeten gecompenseerd worden voor hun maatschappelijke taken.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van het CDA https://www.cda.nl/gelderland/berkelland/standpunten/verkiezingsprogramma-berkelland

Lijst 2 Gemeentebelangen

Veiligheid – een belangrijk speerpunt van onze partij

 • Wij blijven ons inzetten voor behoud van de vrijwillige brandweer.
 • Wij willen de aanpak van middelengebruik onder jongeren via scholen en sportclubs realiseren.
 • Wij pleiten voor onderzoek naar invoering van het ‘IJslands model’.

Gemeentebelangen Berkelland vindt dat iedere inwoner van Berkelland zich veilig moet voelen. Dit kan vooral door zaken bespreekbaar te maken en aan te pakken. Bijvoorbeeld de bereikbaarheid van brandweer, politie en hulpdiensten, het bestrijden van drugslabs, drugsgebruik en ondermijning. Het in stand houden van onze vrijwillige brandweer houdt onze volle aandacht. Én GB pleit ervoor om met scholen, sportclubs en andere instanties tot een plan te komen over de aanpak van middelengebruik. Gemeentebelangen Berkelland pleit voor onderzoek naar invoering van het IJslands model in Berkelland. Bij dit model staat een preventieve aanpak centraal, waardoor drugs- en drankgebruik en roken onder jongeren sterk daalt.

Verbinding – vooral via sport en cultuur

 • Muziek, sport en cultuur zorgen voor verbinding.

Van sport en cultuur word je gelukkig. Gemeentebelangen Berkelland vindt dat iedereen toegang moet krijgen tot muziek, sport, bewegen en cultuur (eventueel digitaal). Dit is belangrijk voor de sociale en geestelijke gezondheid en zorgt voor verbinding tussen onze inwoners.

Zorgen voor elkaar

 • We zetten ons in om de zelfstandigheid voor ouderen en mensen met een beperking te vergroten en hun zorgen weg te nemen, zodat iedereen mee kan doen. Toegankelijkheid en diversiteit zijn de norm. Bij zorg denken we ook aan preventie – voorkomen is immers beter dan genezen.

Bouwen, werken en wonen

 • De openbare ruimte moet uitnodigen tot bewegen voor jong en oud.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen
https://gbberkelland.nl/wp-content/uploads/2022/01/Verkiezingsprogramma-GB-Berkelland-2022-2026.pdf

Lijst 3 D’66: Cultuur, sport en recreatie

Cultuur, sport en recreatie verrijken het leven. Het is het bindmiddel van de samenleving. Mensen leren met elkaar omgaan, zorgen voor ontspanning en sociale contacten. Er zijn veel raakvlakken met andere maatschappelijke belangen zoals jeugd, gezondheidszorg en werkgelegenheid.

 • Sport en bewegen D66 is voorstander van het versterken van het Inzet van de sportfederatie Berkelland, de combi-functionaris en de open clubgedachte blijven noodzakelijk. D66 wil dan ook verenigingen financiële steun bieden om financieel gezond te blijven en hen te ondersteunen in hun toenemende maatschappelijke rol.
 • Sport en cultuur D66 wil bijzondere aandacht voor de ‘Typisch Achterhoekse’ sporten, zoals survival, touwtrekken, klootschieten en motorcross. Deze leveren niet alleen sportieve en streekgebonden waarde, maar ook een toeristische meerwaarde.
 • Sport en accommodaties D66 is voor het behoud van subsidies voor sporthallen en zwembaden. In combinatie met de Sporthal hebben de binnenbaden een maatschappelijke functie. Daarbij valt te denken aan de pluimveetentoonstelling, het vieren van carnaval etc. Het zijn de kulturhusen van de grote kernen.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van D’66
https://berkelland.d66.nl/content/uploads/sites/139/2021/12/Verkiezingsprogramma-2022-2026-D66-Berkelland.pdf

Lijst 4 VVD: Waar we gezond zijn, sporten en bewegen

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. We werken samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen, zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten.

 • We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten.
 • Sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Door te sporten worden we fitter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de samenleving. Omdat sport op zoveel manieren een positieve invloed heeft op ons leven, is het logisch om sport in te zetten als hulpmiddel voor onze inwoners met wie het minder goed gaat. Daarom willen we dat sportclubs, het onderwijs en zorginstellingen nauw met elkaar samenwerken.
 • Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe onze openbare ruimte kan worden ingericht voor buitensport. We vragen daarbij actief aan onze inwoners om mee te denken.
 • Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Combinatiefunctionarissen kunnen hierbij helpen.
 • Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor onze jongeren. We dragen daarom financieel bij aan het sporten van kinderen.
 • We zorgen voor voldoende en kwalitatief goede sportaccommodaties.
 • Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners gebruik maken van de faciliteiten.
 • Sportevenementen zijn een manier om Berkelland op de kaart te zetten, te verbinden en mensen in beweging te krijgen. We gaan graag actief in gesprek met organisaties van grotere sportevenementen om dit voor elkaar te krijgen.
 • In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de gelijke behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen plek in Berkelland.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van de VVD
https://berkelland.vvd.nl/standpunten/8193/berkelland-is-goed-wordt-beter

Lijst 5 PVDA: Sterk in zorg, welzijn, sport en cultuur
 • De gemeente voert een actief beleid om een gezonde leefstijl te bevorderen en promoot gezond eten en bewegen, stoppen met roken, en alcohol- en drugspreventie.
 • Wij willen dat alle Berkellanders – van jong tot oud – meer gaan bewegen, zodat zij een gezond en gelukkig leven kunnen leiden. We stimuleren samenwerking tussen scholen en sportverenigingen. De Sportfederatie Berkelland is een belangrijke partner om de mensen die nog weinig bewegen te stimuleren om in actie te komen.
 • We gaan opnieuw kijken hoe we meer zwemlessen via school mogelijk kunnen maken.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van de PvdA
https://berkelland.pvda.nl/werken-aan-gelijke-kansen-2/

Lijst 6 Groen Links: Sport stimuleren is investeren in een sterke en weerbare samenleving
 1. Sterke en vitale sport-en beweegsector We zetten in op een vitale sport- en beweegsector waar mensen zich met plezier inzetten voor sport en bewegen. We versterken het netwerk van verenigingen en ondernemende sportaanbieders en door de inzet van professionals kunnen we de kracht van verenigingen en het plezier van de vrijwilligers voor sport en bewegen vergroten.
 2. Plezier in sport en bewegen stimuleren bij de jeugd Met sport en bewegen worden kinderen fitter, komen in aanraking met winnen en verliezen en ervaren het gevoel van ’ergens bij horen’. Voor de lichamelijke, geestelijk en sociale ontwikkeling van kinderen is sporten en bewegen van groot belang. Daarnaast blijkt dat kinderen die nu met plezier sporten vaak ook op latere leeftijd blijven sporten en een gezondere leefstijl hebben. Daarom faciliteren we de samenwerking tussen kinderdagverblijven, scholen en de sportsector voor een afgestemd sportaanbod voor kinderen van alle leeftijden. Bijvoorbeeld door meer samen gebruik te maken van accommodaties, sportscholen en trainers. We willen bewustwording bij ouders en verzorgers stimuleren over het belang van sport en bewegen door middel van informatie via consultatiebureaus, kinderdagverblijven, scholen, buurtsportcoaches en sportaanbieders.
 3. Beweeg-en sportaanbod voor iedereen Voor iedereen moet er een plek zijn om te kunnen sporten en bewegen. Dat is namelijk nog niet vanzelfsprekend. De tweedeling in de samenleving wordt steeds groter. Met sport kunnen we deze tweedeling tegengaan en mensen dichter bij elkaar brengen, mensen verbinden en ervoor zorgen dat iedereen zich vrij voelt om te sporten en te bewegen. Daarom willen we dat er meer ondersteuning komt voor mensen die vanwege een belemmering niet kunnen bewegen of sporten of daar moeilijkheden bij ondervinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sociale, praktische, financiële toegankelijkheid maar ook de vindbaarheid en het gebruikersgemak van regelingen. We vinden dat inwoners die een financiële drempel ervaren om aan sport en bewegen te beginnen daarbij geholpen moeten worden.
 4. We zetten in op vitaliteit en een gezonde leefstijl door sport en bewegen Een gezonde en vitale leefstijl moet zo dichtbij mensen mogelijk zijn. In de wijk, in de school. Daarom willen we sportaanbieders ondersteunen die passend sportaanbod leveren voor mensen die meer willen gaan bewegen. We stimuleren dat zorgprofessionals en sportaanbieders elkaar beter kunnen vinden en samenwerken.
 5. Gezonde sportomgeving voor iedereen We zijn voorstander van een gezonde sportomgeving. Daarom moet er een rookverbod komen voor alle sportaccommodaties, een aanbod van gezonde voeding in de kantines en een verantwoord alcoholverbruik.
 6. Gezondheidsachterstand verkleinen We stimuleren sportaanbieders om passend, laagdrempelig sportaanbod te ontwikkelen en te implementeren voor mensen met gezondheidsachterstand.
 7. Goed benutten van preventie-en sportakkoorden We willen actief gebruik maken van de mogelijkheden van lokale preventieakkoorden en/of sportakkoorden en benutten de hiervoor landelijk ontwikkelde richtlijnen en instrumenten.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van Groen Links
https://berkelland.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2022-01/GroenLinks_Verkiezingsprogramma_JAN22_v02.pdf 

Lijst 7 Ondernemend Berkelland

SPORT

 • Sport is belangrijk voor de gezondheid en kent ook sociale aspecten (samen doen). OBL ondersteunt activiteiten waarmee de inwoners worden gestimuleerd te gaan sporten en te blijven bewegen en dient dus in alle geledingen van de samenleving blijvend gestimuleerd en ondersteund te worden. Belangrijk vinden we om de jeugd te laten sporten. OBL wil dat de eigen verantwoordelijkheid van sportverenigingen voor alle verenigingen moet gelden en zij onafhankelijk moeten worden van de gemeente. We zullen kritisch naar de uitgaven moeten kijken. Privatisering van de sportaccommodaties willen wij, waar het kan, verder bevorderen. Sportkantines hebben hun eigen verantwoordelijkheid naar hun leden toe als het gaat om assortiment (gezond eten) en alcoholbeleid.

VRIJWILLIGERS

 • Berkelland kent duizenden vrijwilligers die vaak met hart en ziel een vereniging, een instelling of in individueel verband een bijdrage leveren aan de leefbaarheid binnen Berkelland. OBL wil vrijwilligers blijven stimuleren en waar nodig ondersteunen en daarom het huidige vrijwilligersbeleid handhaven en waar nodig verbeteren. Het is niet de bedoeling dat vrijwilligers betaalde zorgtaken gaan overnemen.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van OBL
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/OBL_Programma_2018-2022.pdf

Lijst 8: Berkellandse Burgerpartij

Op sport en cultuur is veel bezuinigd. Dit moet nu direct stoppen. Want verenigingen, Sportfederatie Berkelland, sportaccommodaties, Bibliotheek, Culturije zijn van wezenlijk belang voor het welzijn van de inwoners.

 • Via de Combinatiefuncties kunnen gelukkig belangrijke zaken uitgevoerd worden. Bij de aanbesteding in 2022 daarom:
 • Aandacht voor laagdrempelige activiteiten die bijdragen aan een gezonde levensstijl;
 • De Sportfederatie in staat stellen open sportparken (en sporthallen) te ondersteunen door de aanstelling van coördinatoren;
 • Verenigingsondersteuning door de SFB;
 • Verbinding onderwijs en sportverenigingen;
 • Oplossing voor achterblijvende prijscompensatie van de SFB;
 • Kinderen op scholen waar de Sportfederatie de gymnastieklessen verzorgt krijgen een zgn. Beweegtest. Deze test is door de Hogeschool Arnhem Nijmegen ontwikkeld. Wanneer geconstateerd wordt dat kinderen een motorische achterstand hebben,  krijgen ze vervolgens extra gymlessen. Omdat dit systeem erg goed werkt, moet het op alle Basisscholen worden ingevoerd.
 • Door middel van een tijdelijke subsidiemaatregel moeten verenigingen met een eigen accommodatie worden gestimuleerd energiebesparende investeringen te doen.

Voor meer info over het volledige programma kunt u een mail sturen naar j.zappeij@hotmail.com