Eind oktober is in Berkelland de energie-inventarisatie onder sportclubs uitgevoerd. De resultaten zijn al eerder gepubliceerd op deze site en besproken tijdens de algemene ledenvergadering op 31 oktober j.l. Daar is afgesproken dat de gemeente BL in samenwerking met SFB begin 2023 een themabijeenkomst gaan organiseren waar clubs kennis kunnen delen en ervaringen kunnen uitwisselen. Tevens gaan we in op mogelijke regelingen waar clubs in het kader van verduurzaming gebruik van kunnen maken en de mogelijkheden van een energiescan. Een datum volgt z.s.m.

Het kabinet heeft onlangs enkele steunmaatregelen bekend gemaakt voor de problemen die sportclubs hebben als gevolg van de stijgende energielasten. De uitwerking van enkele van deze maatregelen laat nog op zich wachten. Duidelijk is wel dat voor gemeenten een belangrijke rol is weggelegd om sportclubs op de korte termijn overeind te houden. Dit komt mede door een extra toevoeging aan het gemeentefonds die gemeenten vrij kunnen besteden. Het advies aan sportclubs is dus om bij (voorziene) problemen snel met de gemeente in overleg te gaan.

In totaal zijn er vijf regelingen waar sportclubs met (te) hoge energielasten gebruik van kunnen maken. Een kort overzicht:

1 – het prijsplafond voor huishoudens: de overheid stelt vanaf 1 januari een prijsplafond in voor energietarieven voor de eerste 2900 kWh elektriciteit en 1200 m3 gas die wordt afgenomen. Dit plafond geldt in principe per aansluiting. Naar verwachting kunnen  verschillende ‘kleine gebruikers’ in de sport hiervan profiteren.

2 – TEK-regeling voor het mkb: de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) compenseert 50 procent van de kostenstijgingen voor energieverbruik boven een drempelprijs voor ondernemingen. We verwachten dat veel sportclubs (ondernemers en verenigingen) van deze regeling gebruik kunnen maken. Meer info is te vinden op de website van RVO.

  • Voorwaarde voor de TEK-regeling is dat minimaal 7 procent van de omzet bestaat uit energiekosten.
  • Het maximumbedrag voor compensatie is 160.000 euro.
  • Het drempelverbruik, waar eerder nog sprake van was, is geschrapt.
  • De TEK gaat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 open voor aanvragen.

3 – Regeling voor zwembaden: het kabinet stelt 207 miljoen euro beschikbaar om publieke zwembaden te compenseren. Deze zwembaden hebben over het algemeen niet genoeg aan de TEK vanwege het maximumbedrag. De regeling wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

4 – Noodfonds amateursportverenigingen: de minister heeft een noodfonds van 6 miljoen euro voor amateursportverenigingen aangekondigd. Dit fonds is bedoeld voor verenigingen die buiten de bovenstaande regelingen vallen en daardoor continuïteitsproblemen krijgen. De voorwaarden voor het fonds moeten nog uitgewerkt worden.

5 – Naast de bovenstaande regelingen krijgen de gemeenten extra financiële armslag door een extra uitkering van 300 miljoen euro via het gemeentefonds. Gemeenten zijn vrij in hoe ze dit geld gaan besteden, maar de minister gaat ervan uit dat ze deze middelen ook aanwenden om bijvoorbeeld sporthallen en kunstijsbanen te ondersteunen.

De verschillende regelingen worden de komende tijd uitgewerkt en gaan naar verwachting – met terugwerkende kracht – in het tweede kwartaal van 2023 open. De looptijd van de regelingen is naar alle waarschijnlijkheid tot 2023. De noodzaak tot (versneld) verduurzamen blijft daarmee overeind. De minister zal op verzoek van de Tweede Kamer nog aangeven hoe ze de sportsector kan helpen bij het zo snel mogelijk verduurzamen van accommodaties.