In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 heeft de SFB samen met sportverenigingen een sportnotitie opgesteld. In deze notitie laten we politieke partijen laten zien hoe sport en bewegen een bijdrage kan leveren aan een gezonde en vitale gemeente en op welke onderdelen de gemeente hier aan kan bijdragen. Deze week zijn de 7 sport-speerpunten aan de samenstellers van de verkiezingsprogramma’s gestuurd. We hopen natuurlijk dat we veel hiervan terugzien in de programma’s. Hieronder de 7 punten:

  1. Zet in op vitale verenigingen en vitale sportparken

Veel sportverenigingen in Berkelland zijn actief om hun club toekomstbestendig te krijgen en te houden. Men zoekt samenwerking, oriënteert zich op nieuwe doelgroepen en kijkt uit naar mogelijkheden om hun accommodatie breed in te zetten. Clubs merken dat de vraag van (potentiële) leden verandert en dat er andere organisaties in de buurt zijn met wie ze samenwerkingsverbanden kunnen creëren. Maar clubs kunnen dit niet alleen en hebben behoefte aan professionele ondersteuning hierbij. Ondersteuning via een sportparkmanager op een vitaal sportpark, een verenigingsmanager binnen een club of een clubkadercoach die vrijwilligers in hun kracht zet, allen gefaciliteerd vanuit de gemeente.

  1. Investeer in sport en denk na over lastenverlichting

Bezuinigen op sport is zeker na de coronatijd moeilijk uit te leggen. Na meerdere bezuinigingsronden resteert een beperkt subsidiebudget voor sportverenigingen. Gezien de positieve effecten van sport (en cultuur) willen we juist dat er geïnvesteerd wordt in sport en gekeken moet worden naar lastenverlichting voor verenigingen.

  1. Ondersteun (sport)vrijwilligers

We kunnen niet zonder onze vrijwilligers. Noaberschap is in Berkelland een groot goed en overal kom je actieve vrijwilligers tegen die zich met hart en ziel inzetten voor hun dorp, hun vereniging etc.  Anderzijds levert vrijwilligerswerk ook een relevante bijdrage aan het persoonlijk welbevinden of bijvoorbeeld als opstap naar een betaalde baan. Wij koesteren het vrijwilligerswerk.

Meer dan de helft van de clubs geeft aan dat zij moeite heeft met het vinden van kader voor structurele taken. Het clublandschap is en wordt complexer en vraagt veel van bestuurders en vrijwilligers. Aan het aanbod, het in stand houden van de eigen accommodatie, de kwaliteit van de organisatie en het nemen van verantwoordelijkheid worden steeds meer eisen gesteld. Consumentisme is tot de sport doorgedrongen terwijl er ook behoefte is aan sociale binding.

Met de eenmalige subsidie in 2020 en 2021 van het transformatiefonds hebben veel clubs gerichte plannen ontwikkeld om te werken aan toekomstbestendigheid. Initiatieven op het gebied van meer onderlinge samenwerking, meer nieuwe doelgroepen met een afstand tot sport en bewegen en het volledig benutten van de accommodatie. Deze initiatieven vragen naast een investering in materiele zaken/aanpassingen in accommodaties extra inspanningen van vrijwilligers. Vrijwilligers die toch al onder druk staan. Help clubs in hun zoektocht naar vrijwilligers en nieuwe vormen van vrijwilligerswerk die beter passen bij de huidige maatschappij.

  1. Investeer in functionele en duurzame sportaccommodaties binnen en buiten

Investeringen in binnensportaccommodaties zijn de komende jaren noodzakelijk omdat veel sporthallen zijn gebouwd in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Dit geldt ook voor de gymzalen. De gemeente dient te zorgen voor goede en betaalbare sportaccommodaties met voldoende spreiding over de gemeente.
Sportclubs geven inmiddels zo’n 15 tot 20 procent van hun budget uit aan energiekosten. De huidige tijd vraagt dat accommodaties duurzaam en functioneel gebouwd en gebruikt worden, waarbij we rekening houden met het feit dat de manier waarop we sporten is veranderd. Faciliteer clubs met het verduurzamen van hun accommodatie.

In de afgelopen jaren zijn nagenoeg alle buitensportaccommodaties geprivatiseerd. Een kostenbesparing voor de gemeente enerzijds. Anderzijds blijkt het voor verenigingen een grote uitdaging om te reserveren voor toekomstige (vervangings-)investeringen. Een goede nazorg vanuit de gemeente is een must . Dat kan in de vorm van gesprekken over kansen en belemmeringen dan wel extra financiële tegemoetkomingen beschikbaar te stellen in de vorm van bijvoorbeeld een (kunstgras)fonds om de benodigde reserveringen voor toekomstige investeringen beheersbaar te houden.

  1. Iedere Berkellander moet een leven lang plezier kunnen hebben aan sport of bewegen

Voor iedereen moet er een plek zijn om te kunnen sporten of te kunnen bewegen. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positiemoeten moeten worden weggenomen. Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. Financieel laagdrempelig maar ook praktisch goed te bereiken met adequate vervoersvoorzieningen. De mogelijkheden tot sportbeoefening moeten in de regio goed vindbaar zijn en sportaanbieders moeten ondersteund worden bij het ontwikkelen van een vraaggericht en passend sportaanbod als dit zelfstandig niet lukt. Maak sporten toegankelijk voor kinderen uit een kansarme omgeving door een verbinding met gemeentelijk armoedebeleid en het jeugdfonds sport & cultuur.

  1. Zet in op meer sport en bewegen voor jeugd, jongeren en jong volwassenen

De jongste jeugd beweegt minder en de motorische vaardigheid gaat hiermee achteruit. Kinderen die op jonge leeftijd weinig bewegen, ontwikkelen zich motorisch minder goed en hebben een grotere kans op overgewicht en andere chronische aandoeningen. Jongeren en jong volwassenen haken af bij sportclubs.

Maak sport en bewegen voor peuters, basisschoolkinderen, jongeren en jong volwassenen leuk en aantrekkelijk. Faciliteer de samenwerking tussen sport, onderwijs en opvang. Ondersteun aanbieders met nieuw aanbod. Investeer in trainers die zich willen scholen in jeugdsport en sport voor jong volwassenen.

  1. Continueer en versterk de positie en rol van de Sport Federatie Berkelland

De Sport Federatie Berkelland is de uitvoeringsorganisatie voor een groot deel van het sportbeleid van de gemeente Berkelland. Tevens een belangrijk adviesorgaan voor gemeentelijke beleidsvoorstellen.

De SFB helpt sportverenigingen individueel of in clusters op sportparken bij het toekomstbestendig worden en legt verbindingen tussen sport en zorg, welzijn, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties. Dit loopt via de combinatiefuncties. Voor sportverenigingen betekent dit o.a. hulp bij het versterken van hun organisatiekracht en het invullen van hun maatschappelijke functie. Dit kan door partners naast sport- en beweegactiviteiten andere functies aan te bieden zoals bijvoorbeeld kinderopvang, sociale activiteiten voor senioren en gezonde leefstijl activiteiten voor werkzoekenden.

SFB haalt inkomsten uit subsidies van gemeente en VWS en uit dienstverlening aan onderwijs, opvang en verenigingen. Met 80.000 euro subsidie van de gemeente draait de SFB middels cofinanciering een beroepsteam van 10 fte. Medewerkers worden ingezet als vakleerkracht in het bewegingsonderwijs, als sportverbinder, als beweegmakelaar of verenigingsondersteuner. Het beperkte structurele budget dwingt uit te blijven kijken naar tijdelijke mogelijkheden. Deze tijdelijkheid vormt geen goede basis om toekomstgericht te kunnen werken: het kunnen aantrekken en behouden van kwalitatief goed (opgeleid) personeel vraagt om een structurele, hogere en geïndexeerde bijdrage vanuit de gemeente.