Update en uitbreiding financiële regelingen voor sportclubs

In de afgelopen weken zijn er wijzigingen gekomen op de financiële maatregelen en regelingen (van begin april) waar sportverenigingen aanspraak op kunnen maken. Elke week zijn er ook uitbreidingen of aanvullingen gekomen. We proberen dit zo goed mogelijk bij te houden. Komt u er zelf niet uit, neem dan contact op met de SFB via telefoon 0545-476727 of email info@sportfederatieberkelland.nl. Hieronder hebben we de wijzigingen en uitbreidingen voor u op een rijtje gezet. 

Wijzigingen en uitbreidingen / uitbetaling subsidie gemeente Berkelland

Extra geld voor sportverenigingen

Met de heropening van de sport voor de jeugd, stelt het kabinet 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen. Het extra geld voor de sportsector is opgedeeld in 2 delen. Het 1e deel is om de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni. Dit omdat huur voor veel verenigingen de grootste kostenpost is. Het 2e deel gaat naar verenigingen met een eigen sportaccommodatie. Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 2.500. Op dit moment is het nog niet bekend wat de procedure is. We houden u op de hoogte.

Meer clubs kunnen gebruik maken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

Naast verenigingen met een eigen fysieke locatie is de regeling nu ook voor zaalsport in teamverband. De regeling TOGS is specifiek bedoeld voor ondernemers (lees ook sportverenigingen) die dicht moesten van de overheid. Sportverenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op doen op het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000. 

Er geldt wel een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen (check: zoektool SBI code). Voor de sport gaat het om alle organisaties die beginnen met de SBI code 93. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 zijn (bijvoorbeeld door een groot evenement), net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode. Voor meer informatie:  www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona en https://www.kvk.nl/corona/togs-4000-euro-voor-direct-getroffen-ondernemers/ Aanvragen is online mogelijk t/m vrijdag 26 juni.

Subsidie gemeente Berkelland wordt in 2-en geknipt

31 maart was de uiterlijke datum waarop sportverenigingen in Berkelland de subsidie voor 2020 aan konden vragen. Dit jaar gaat het om de reguliere subsidie en een extra subsidie vanuit het ‘vitaliteitsfonds’. De gemeente gaat de reguliere subsidie z.s.m. uitkeren (mei). Voor de uitbetaling van de subsidie vitaliteit is nog aanvulling nodig vanuit sommige clubs. Dit laat nog even op zich wachten. 

Onderstaande regelingen / maatregelen zijn ongewijzigd

Noodmaatregel Overbrugging behoud Werkgelegenheid

De tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (verder: NOW) betreft een compensatie voor acute en zware terugval van omzet ten gevolge van de corona-uitbraak. Deze regeling is in plaats gekomen van de regeling werktijdverkorting (WVT) vanwege een ongekende grote vraag. 

Het doel van de NOW is om werkgevers financieel te ondersteunen zodat zoveel mogelijk banen en inkomens van mensen behouden blijven. Deze regeling is voor verenigingen met personeel die verwachten dat ze minimaal 20% minder omzet draaien over een periode van 3 maanden. De tegemoetkoming is maximaal 90% en gaat niet ten koste van WW rechten van werknemers. 

Naar verwachting kun je als werkgever vanaf 6 april een aanvraag indienen. De regeling is toegankelijk voor werkgevers. Een werkgever wordt in de regeling gedefinieerd als degene die een of meer personen in dienst heeft. Op basis van deze omschrijving lijkt de regeling te gelden voor alle vormen van sportwerkgevers. Lees meer over NOW. Wilt u weten of u / uw club aan de voorwaarden voldoet en aanspraak kunt maken? Zie https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/now-aanvragen

Uitstel gemeentelijke belastingen

Voor gemeentelijke belastingen waarvoor een aanslag wordt ontvangen kan uitstel van betaling aangevraagd worden. Voor GB Twente hoeft u per RSIN- of KvK nummer maar één keer een aanvraag in te dienen. Uitstel wordt verleend tot 1 oktober 2020. Lees meer op de website van GB Twente. 

Uitstel rijksbelastingen 

Bij de Belastingdienst kan een verzoek om uitstel van belastingbetaling ingediend worden. Dat kan gaan om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je de komende maanden te laat belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Voor de eerste 3 maanden is geen verklaring van een derde deskundige zoals een accountant of brancheorganisatie nodig. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen, verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging geldt voor alle belastingschulden.

Bij de Belastingdienst kun je eenvoudig 3 maanden uitstel van belastingbetaling aanvragen. De versoepeling geldt in ieder geval tot 19 juni 2020. Daarnaast treft de Belastingdienst een aantal andere regelingen om ondernemers te ontzien: zo kunnen verenigingen een langere uitstelperiode krijgen.

Uitstel bankaflossingen

Enkele banken reageren op de financiële zorgen van sportverenigingen. Diverse banken bieden de mogelijkheid om de aflossingen voor een periode van zes maanden uit te stellen. De Stichting Waarborgfonds Sport heeft deze banken inmiddels toegezegd om ook de afbouw van de borgstelling op te schorten voor die periode. Lees hierover meer via de website van Stichting Waarborgfonds Sport.

Noodfonds sport NOC*NSF: nog geen nieuwe informatie

Op 26 maart is bekend geworden dat NOC*NSF 4 a 5 miljoen euro opzij zet als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk op te vangen. De rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in dit Coronanoodfonds Sport. Lees meer op de website van NOC*NSF