HOME
Facebook
Twitter
Youtube
Seperator
telefoon: (0545) 47 67 27
info@sportfederatieberkelland.nl
Header

Schoolsportvereniging

Aanleiding

Niet voor ieder kind is het sporten bij een sportvereniging vanzelfsprekend. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom dit niet lukt.

Kinderen met gedragsproblemen bijvoorbeeld participeren minder in sportactiviteiten. Slechts 43% van deze groep is lid van een sportvereniging (landelijk 65%). Van de kinderen die wel lid zijn, beoefent twee derde een individuele sport (68%). Drempels die kinderen ervaren om lid te worden van een sportclub zijn vervoer (met name in het speciaal onderwijs), gebrek aan informatie, te prestatiegerichte insteek, onvoldoende aangepast aanbod, te weinig acceptatie en de kosten.

Maar liefst 75% van de kinderen heeft een negatieve ervaring bij een sportvereniging. Niet vreemd dus dat veel kinderen met gedragsproblemen die gaan sporten vervolgens toch afhaken. Daarnaast hebben reguliere sportverenigingen niet altijd trainers beschikbaar, die met dit type kinderen om kunnen gaan. De gedragsproblemen zijn complex en vergen vaak aanpassingen aan de oefenstof.

Hoe kun je kinderen met gedragsproblemen toch meer laten sporten en bewegen?

Vaak is het goed om de beweegsituaties in een aangepaste vorm aan te bieden. Belangrijk in het beweegaanbod zijn de volgende aspecten:

  • structuur aanbrengen in plaats en ruimte activiteiten, materialen;
  • vaardigheid in de activiteit, hoe ouder je wordt, hoe groter de achterstand wordt;
  • waardering (kunnen ook succeservaringen zijn);
  • stapsgewijs leren om te bewegen;
  • reguleren van emoties (van jezelf en van anderen).

Sport voor kinderen met gedragsproblemen door SFB

De SFB heeft in het verleden speciale sportuurtjes voor kinderen met AD(H)D en autisme georganiseerd. Deze activiteiten vonden slechts incidenteel in bijvoorbeeld schoolvakanties plaats en zijn niet vervangend voor het wekelijkse aanbod bij een sportvereniging. Vanuit ouders maar ook vanuit het (speciaal) onderwijs wordt gevraagd naar mogelijkheden voor deze kinderen om wekelijks te sporten.

Schoolsport bij SO Klein Borculo

Bij SO Klein Borculo is via Special Heroes ervaring opgedaan met een naschools sportprogramma (4×4 weken) met als doel de leerlingen kennis te laten maken met verschillende sporten en ze uiteindelijk te laten doorstromen naar reguliere sportverenigingen in de buurt. Uit de ervaringen is gebleken dat de naschoolse sportlessen positief zijn ervaren maar dat deze laatste stap voor veel leerlingen een hele lastige zo niet onhaalbare stap is.

Vandaar dat de school samen met Special Heroes contact heeft gezocht met de Sport Federatie Berkelland (SFB) om samen op zoek te gaan naar een wekelijks (meer structureel) sportaanbod direct aansluitend aan schooltijd en gegeven op school (in de sporthal, op het plein of op het sportveld).

Het eerste jaar schoolsport door SFB zit er op. Door 2 buurtsportcoaches van de SFB zijn wekelijks voetballessen gegeven. De ervaringen zijn positief zowel bij leerlingen als bij de school en bij de buurtsportcoaches. Naast voetbaltraining wil men het aanbod gaan uitbreiden naar andere sporten

Wilt u meer informatie over sporten voor kinderen met gedragsproblemen als ouder, vanuit de sportvereniging of vanuit uw school? Neemt u dan contact op met ons op via email info@sportfederatieberkelland.nl of 0545-476727.