Financiele maatregelen en andere regelingen

Vorige week zijn de clubs in Berkelland via email geattendeerd op het noodfonds van NOC*NSF. Afgelopen dagen heeft het kabinet een noodpakket banen en economie aangekondigd dat ook voor sportverenigingen mogelijkheden voor ondersteuning en financiële overbrugging biedt. 

Belangrijk is om de financiële balans op te maken van het verwachte verlies en de verwachte eventuele omzetdaling. Op basis hiervan kan een keuze gemaakt worden om eventueel van onderstaande regelingen en maatregelen gebruik te maken. 

Compensatie wegvallen inkomsten terwijl vaste kosten doorlopen

Noodfonds sport NOC*NSF

Op 26 maart is bekend geworden dat NOC*NSF 4 a 5 miljoen euro opzij zet als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk op te vangen. De rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in dit Coronanoodfonds Sport. Lees meer op de website van NOC*NSF

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

De regeling TOGS is specifiek bedoeld voor ondernemers (lees ook sportverenigingen) die dicht moesten van de overheid. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.
Sportverenigingen en -stichtingen kunnen via het Noodloket de eenmalige tegemoetkoming. De tegemoetkoming is voor ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. Voor de sport gaat het om alle organisaties die beginnen met de SBI code 93. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. 
De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona Door drukte is de site beperkt bereikbaar voor aanvragen. Lukt het niet om in te loggen of een aanvraag in te dienen? Probeer het op een later tijdstip opnieuw. Aanvragen is online mogelijk t/m vrijdag 26 juni.

Tegemoetkoming in de loonkosten (90%)

Noodmaatregel Overbrugging behoud Werkgelegenheid

De tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (verder: NOW) betreft een compensatie voor acute en zware terugval van omzet ten gevolge van de corona-uitbraak. Deze regeling is in plaats gekomen van de regeling werktijdverkorting (WVT) vanwege een ongekende grote vraag. 
Het doel van de NOW is om werkgevers financieel te ondersteunen zodat zoveel mogelijk banen en inkomens van mensen behouden blijven. Met de NOW kun je als werkgever voor een periode van 3 maanden van substantiële omzetdaling (>20%) overbruggen door een tegemoetkoming in je loonkosten van alle medewerkers die in dienst zijn bij jou als werkgever. De tegemoetkoming is maximaal 90% en gaat niet ten koste van WW rechten van werknemers. 
Naar verwachting kun je als werkgever vanaf 6 april een aanvraag indienen. De regeling is toegankelijk voor werkgevers. Een werkgever wordt in de regeling gedefinieerd als degene die een of meer personen in dienst heeft. Op basis van deze omschrijving lijkt de regeling te gelden voor alle vormen van sportwerkgevers. Lees meer over NOW

Uitstel gemeentelijke belastingen

Voor gemeentelijke belastingen waarvoor een aanslag wordt ontvangen kan uitstel van betaling aangevraagd worden. Voor GB Twente hoeft u per RSIN- of KvK nummer maar één keer een aanvraag in te dienen. Uitstel wordt verleend tot 1 oktober 2020. Lees meer op de website van GB Twente. 

Verrekening subsidies gemeente Berkelland

31 maart was de uiterlijke datum waarop sportverenigingen in Berkelland de subsidie voor 2020 aan kunnen vragen. Dit jaar gaat het om de reguliere subsidie en een extra subsidie vanuit het ‘vitaliteitsfonds’. Vanuit de SFB is bij de gemeente een verzoek gedaan de uitbetaling van de subsidies prioriteit te geven. De gemeente heeft hier positief op gereageerd en tracht de subsidies in de loop van de maand april uit te gaan betalen. 

Uitstel rijksbelastingen 

Bij de Belastingdienst kan een verzoek om uitstel van belastingbetaling ingediend worden. Dat kan gaan om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je de komende maanden te laat belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.
Voor de eerste 3 maanden is geen verklaring van een derde deskundige zoals een accountant of brancheorganisatie nodig. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen, verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging geldt voor alle belastingschulden.

Uitstel bankaflossingen

Enkele banken reageren op de financiële zorgen van sportverenigingen. Diverse banken bieden de mogelijkheid om de aflossingen voor een periode van zes maanden uit te stellen. De Stichting Waarborgfonds Sport heeft deze banken inmiddels toegezegd om ook de afbouw van de borgstelling op te schorten voor die periode. Lees hierover meer via de website van Stichting Waarborgfonds Sport.